APIE KLUBĄ?

Mes esame įvairaus amžiaus, visuomeninės padėties bei kasdieniame gyvenime labai skirtingi žmonės, tačiau mus visus vienija Enduro idėja. Enduro klubas buvo įkurtas iš didelio entuziazmo, o dabar, mūsų visų dėka, jis auga ir tobulėja.

KONTAKTAI
 • VšĮ "Enduro klubas"
 • Adresas: Vilkpėdės g. 22, Vilnius
 • Įmonės kodas: 300885732
 • Bankas: SEB, a/s: LT08 7044 0600 0604 0047
 • El. paštas: info@enduroclub.lt

VšĮ „ENDURO KLUBAS“

Narystės Klube NUOSTATAI

...narystės klube klausimus sprendžia VšĮ „Enduro Klubas“ taryba...

Klubo nariu gali tapti:

 • Bet kuris pilnametis Fizinis asmuo pripažįstantis VšĮ „Enduro klubas“ Įstatus, Etikos kodeksą ir Narystės Klube Nuostatus bei įsipareigojantis laikytis juose nurodytų reikalavimų.
 • Turintis ne mažiau kaip dviejų Klubo narių raštiškas rekomendacijas arba ne mažiau kaip vieno Klubo dalininko arba tarybos nario rekomendaciją;
 • Turintis ir vairuojantis bekelės ar turizmo motociklus;
 • Asmuo, kuris iki jo narystės prašymo svarstymo momento aktyviai dalyvavo organizuojant (ruošiant bei vykdant) bent vieną oficialų Klubo ar jo palaikomą bendrą (su kitais organizatoriais) renginį (ilgalaikę programą, projektą, varžybų etapą ir pan.).
 • Asmuo, kuris iki jo narystės prašymo svarstymo momento aktyviai dalyvavo bent trijuose oficialiuose Klubo ar jo palaikomuose (bendruose su kitais organizatoriais) renginiuose (ilgalaikėse programose, projektuose, varžybose ir pan.).

Klubo nario pareigos:

 • Klubo Nariai ir kandidatai į narius privalo pripažinti VšĮ „Enduro klubas“ Įstatus, Etikos kodeksą, Narystės Klube Nuostatus, kitus klubo norminius dokumentus ir laikytis juose nurodytų reikalavimų.
 • Klubo nariai pasirašo VšĮ „Enduro klubas“ ilgalaikio rėmimo sutartis, o kandidatai į klubo narius rėmimo sutartis:
   Narys - sutartis neterminuota, kasmetinė rėmimo suma - 50 Eur.
   Kandidatas į narius 1 metų laikotarpiui, rėmimo suma - 50 Eur.
   Susidarius objektyvioms aplinkybėms rėmimo sumos gali būti keičiamos. Rėmimo sumų dydžius svarsto ir tvirtina EK taryba.
   Už einamuosius metus rėmimo įmokos mokamos iki kovo 31 d. arba per 30 dienų nuo narystės arba kandidatavimo sutarties pasirašymo dienos.
 • Klubo Nariai ir kandidatai į narius Oficialiuose ir rekomenduotuose Enduro Klubo renginiuose privalo naudoti klubo atributiką:
  • Vilkėti rūbą su oficialia klubo simbolika (emblemos, klubo marškinėliai, skarelės ir pan.)
   Ant Klubo Nario ar kandidato į Klubo narius bekelės moto-technikos turi būti pritvirtinta (gerai matomoje vietoje prilipdyta, nutapyta ir pan.) Enduro Klubo simbolika.

Klubo nario teisės:

 • Tampant klubo nariu nemokamai gauti Enduro Klubo atributikos komplektą, bei naują atributikos komplektą kai ši yra atnaujinama.
 • Lengvatinėmis teisėmis dalyvauti Enduro Klubo renginiuose.
 • Enduro Klubo vardu organizuoti varžybas ir kitus renginius, kurių planus ir jų įtraukimą į klubo renginių sąrašą tvirtina Klubo taryba.
 • Rekomenduoti kandidatus į naujus klubo narius.
 • Siūlyti kandidatus ir rinkti Enduro Klubo tarybą.
 • Kandidatuoti ir būti išrinktam į Klubo tarybą.
 • Teikti pasiūlymus tarybos svarstymui Klubo veiklos klausimais. Pasiūlymai turi būti teikiami raštu klubo direktoriui arba betarpiškai dalyvaujant tarybos posėdžiuose ar klubo narių susirinkimuose.
 • Klubo narys, kurio narystė truko ne mažiau, kaip tris metus ir kuris aktyviai dalyvavo organizuojant klubo veiklą, gali tapti VšĮ „Enduro klubas“ dalininku. Klubo nario įteisinimą dalininku svarsto visuotinis dalininkų susirinkimas.

Klubo narystės ir kandidatavimo trukmė:

 • Kandidatavimo į Klubo Narius trukmė yra 12 mėn.. Šis apribojimas gali būti pakeistas Klubo Tarybos sprendimu konkrečiam Kandidatui į Klubo Narius neribotą skaičių kartų arba/ir nustatyta kitokia kandidatavimo ribinė trukmė;
 • Kandidatuojantis į Klubo Narius asmuo, nesurinkęs būtino narystei Klube balsų skaičiaus, turi teisę pateikti neribotą skaičių pakartotinų prašymų, tačiau tokie prašymai gali būti svarstomai tiktai sekančio (artimiausio) Visuotinio Klubo Narių susirinkimo metu arba po jo įvyksiančiuose Klubo Tarybos posėdžiuose;
 • Narystės Klube trukmė nėra ribojama ir gali būti nutraukta šiais atvejais:
   Savanoriškai. Tokiu atveju Klubo narys ar kandidatas - pateikia atitinkamo turinio raštišką prašymą Klubo direktoriui.
   Jeigu klubo narys ar kandidatas į narius delsia vykdyti įsipareigojimus pagal rėmimo arba ilgalaikę rėmimo sutartį ilgiau nei 3 mėnesius.
   Jeigu klubo narys nesilaiko VšĮ „Enduro Kubas“ įstatų, etikos kodekso, narystės klube nuostatų ar kitaip grubiai pažeidžia klubo vidaus tvarką. Tokiu atveju asmens pašalinimą iš Enduro Klubo narių svarsto Klubo taryba.
   Bet kuriuo atveju, nutraukiant narystę, klubo nario sumokėta rėmimo suma už einamuosius metus yra negrąžinama.

Priėmimo į klubo narius procedūros:

 • Asmuo, pretenduojantis tapti VšĮ „Enduro klubas“ nariu kreipiasi į Klubo direktorių pateikdamas atitinkamos formos prašymą. Direktorius supažindina pretendentą su narystės sąlygomis, klubo vidaus tvarka bei stojimo į klubo narius ar kandidatus į narius sąlygomis bei procedūromis.
 • Enduro klubo direktoriui būtina pateikti:
 • Direktorius inicijuoja kandidatuojančių asmenų prašymų svarstymą Klubo Tarybos posėdžių metu.
 • Klubo Taryba priima nutarimus dėl kandidatuojančių asmenų priėmimo į klubo narius ar kandidatus į narius.
 • Klubo Tarybos nariams patvirtinus kandidatūrą 50-99% balsų, kandidatuojantis asmuo tampa Kandidatu į Enduro Klubo narius;
 • Klubo Tarybos nariams patvirtinus Kandidatą 100% balsų, kandidatuojantis asmuo tampa Klubo nariu (priklausomai nuo jo prašymo pobūdžio ir kandidatavimo sąlygų išpildymo lygio;
 • Klubo Tarybos nariams nepatvirtinus kandidatūros (nesurinkus 50% Klubo Tarybos narių balsų), kandidatuojančio asmens prašymas nepatenkinamas;
 • Tuo atveju, jeigu kandidatuojantis priimamas į klubo narius arba tampa kandidatu į klubo narius, direktorius su juo pasirašo atitinkamą VšĮ „Enduro klubas“ rėmimo sutartį.